X

GCC Capital AB, filial i Finland (Balanzia) henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

Rekisterinpitäjä

GCC Capital AB, filial i Finland
Y-tunnus 2760357-3
Pukinmäenaukio 2, 00720, Helsinki
Puh. 010 524 8410
Sähköposti lainat@balanzia.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Balanzia
Petri Matikainen
Pukinmäenaukio 2
07200 Helsinki

 
Rekisterin nimi

Balanzian asiakasrekisteri

 
Rekisteritietojen käyttötarkoitus

Balanzian asiakasrekisterin käytetään:

 • Balanzian palveluiden tuottamiseen ja siihen liittyvään asiakaspalveluun
 • Asiakkaan yksilöintiin ja tunnistamiseen
 • Asiakassuhteiden hoitoon, analysointiin ja kehittämiseen
 • Yhteystietojen hallintaan
 • Riskinhallintaan
 • Suoramarkkinointiin
 • Lakiin perustuvien sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen

 

Rekisterin sisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot rekisteröidyistä henkilöistä:

 • Etu- ja sukunimet, henkilötunnus, osoitetiedot, puhelinnumerot, sähköpostiosoite, kansalaisuus, siviilisääty, kotona asuvien lasten lukumäärä, asumistiedot, koulutus, työsuhdetiedot, tulo- ja menotiedot, muita käytössä olevia luottoja ja luottokortteja koskevattiedot, pankkiyhteystiedot
 • Maksuhäiriötiedot
 • Haetun ja myönnetyn lainan tiedot
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot
 • Suoramarkkinointikiellot ja – suostumukset
 • Luoton lisäpalvelua (esim. lainaturvavakuutus) koskevat tiedot
 • Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot
 • Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen kommunikaatioon liittyvät tiedot
 • Luottohakemuksen käsittelyn yhteydessä toisilta luotonantajilta saatuja tietoja aikaisemmista luotoista.Tietoja kerätään Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmän avulla.

 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja käyttäjältä asiakassuhteen syntymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen
aikana.

Henkilötietoja kerätään:

 • Rekisteröidyltä itseltään
 • Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n ylläpitämästä luottotietorekisteristä
 • Väestötietorekisteristä
 • Viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa
 • Rekisteröidyn työnantajalta
 • Muilta rahoituslaitoksilta tai pankeilta

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa
tietoja kolmannelle osapuolelle, mikäli tämä kuuluu samaan konserniin rekisterinpitäjän kanssa tai
kyse on muutoin rekisterinpitäjän kanssa läheisestä yhtiöstä tai yhteistyökumppanista esimerkiksi
pankista, vakuutusyhtiöstä tai luotonvälittäjästä. Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa henkilötietoja
luottosopimuksen siirronsaajalle tilanteessa, jossa rekisterinpitäjä käyttää oikeuttaan siirtää
luottosopimus.Asiakasrekisterin tietoja luotoista ja niiden hoitamisesta voidaan luovuttaa toisille luotonantajille
asiakkaan antaman toimeksiannon ja suostumuksen perusteella. Tietoja luovutetaan Suomen Asiakastieto Oy:n
ylläpitämän kyselyärjestelmän avulla.
Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa tietoja myös EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 
Rekisterin suojaus

Henkilörekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on
rajattu siten, että sekä manuaalisesti tallennettuihin, että tietojärjestelmään tallennettuihin
henkilörekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne työntekijät, joilla työnsä
puolesta on siihen oikeus. Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja rekisterinpitäjä on
järjestänyt toimitiloihinsa kulunvalvonnan. Toimeksiantosopimuksilla velvoitetaan rekisterinpitäjän
toimeksiannosta henkilötietoja käsitteleviä tahoja suojaamaan henkilötietoja vastaavalla tavalla.

 
Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Kielto tulee tehdä rekisterinpitäjälle
kirjallisesti osoitteeseen Balanzia, Pukinmäenaukio 2, 00720, Helsinki.


Tarkastusoikeus, tietojen korjaaminen ja tietojen säilytysaika

Rekisteröidyllä on oikeus kerran vuodessa saada kuluitta tietoonsa kaikki häntä koskevat henkilötiedot
lähettämällä tätä koskeva kirjallinen pyyntö osoitteeseen Balanzia, Pukinmäenaukio 2, 00720, Helsinki.
Asiakassuhteen päättyessä asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä heti, kun niiden käsittely ei ole enää
tarpeen, mutta viimeistään lain edellyttämän määräajan päätyttyä. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa
tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman,
puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.
Rekisteröidyn kielto- ja tarkastusoikeuden toteuttamiseksi sekä tiedon korjaamiseksi rekisteröidyn
tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.